Algemene voorwaarden

Hoogwerkerverhuur van der Voort B.V.

ALGEMEEN:

Artikel 1: Toepasselijkheid algemene voorwaarden
1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op iedere aanbieding, offerte en overeenkomst van/tussen Hoogwerkerverhuur van der Voort B.V. (hierna: Van der Voort) en een Wederpartij, voor zover partijen niet uitdrukkelijk en schriftelijk van deze voorwaarden zijn afgeweken.
2. Van der Voort zal hierna ook wel worden aangeduid als “Verhuurder”. Met “Wederpartij” wordt in deze voorwaarden bedoeld: iedere natuurlijke of rechtspersoon die een overeenkomst met Van der Voort sluit, zoals een huurovereenkomst of een overeenkomst van opdracht. De Wederpartij zal hierna ook wel worden aangeduid als “Huurder” of als “Opdrachtgever”.
3. De onderhavige voorwaarden zijn eveneens van toepassing op overeenkomsten met Van der Voort, voor de uitvoering waarvan door Van der Voort derden worden betrokken.
4. De toepasselijkheid van eventuele algemene voorwaarden van de Wederpartij wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen.
5. Indien één of meerdere bepalingen in deze algemene voorwaarden op enig moment geheel of gedeeltelijk nietig zijn of vernietigd mochten worden, dan blijft het overigens in deze algemene voorwaarden bepaalde volledig van toepassing. Partijen zullen alsdan in overleg treden teneinde nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige of vernietigde bepalingen overeen te komen, waarbij zoveel als mogelijk het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepaling(en) in acht wordt genomen.
6. Indien Van der Voort niet steeds strikte naleving van deze voorwaarden verlangt, betekent dit niet dat de bepalingen daarvan niet van toepassing zijn of dat Van der Voort in enigerlei mate het recht zou verliezen om in andere gevallen de stipte naleving van de bepalingen van deze voorwaarden te verlangen.

Artikel 2: Offertes, aanbiedingen en prijzen
1. Alle offertes en aanbiedingen van Van der Voort zijn vrijblijvend en komen in ieder geval te vervallen na één maand vanaf de dagtekening van de offerte, dan wel indien in de offerte een andere termijn is bepaald, na afloop van die termijn, tenzij partijen uitdrukkelijk schriftelijk anders over¬een¬komen.
2. Van der Voort kan niet aan haar offertes of aanbiedingen worden gehouden indien de Wederpartij redelijkerwijs kan begrijpen dat de offertes of aanbiedingen, dan wel een onderdeel daarvan, een kennelijke vergissing of verschrijving bevat.
3. Alle in de offerte genoemde bedragen zijn exclusief BTW, tenzij uitdrukkelijk anders is aange¬geven.
4. Tekeningen, technische omschrijvingen, ontwerpen en berekeningen, die door Van der Voort of in haar opdracht vervaardigd zijn, blijven eigendom van Van der Voort. Zij mogen niet aan derden ter hand worden gesteld of getoond met het oogmerk een vergelijkbare offerte te verkrijgen. Zij mogen evenmin worden gekopieerd of anderszins worden vermenigvuldigd en/of openbaar worden gemaakt. Indien geen opdracht wordt verleend, dienen deze bescheiden binnen 14 dagen na een daartoe door Van der Voort gedaan verzoek aan haar te worden teruggezonden.

Artikel 3: Aansprakelijkheid van Van der Voort
1. Indien Van der Voort aansprakelijk mocht zijn, dan is deze aansprakelijkheid beperkt tot hetgeen in deze bepaling is geregeld.
2. Van der Voort is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, ontstaan doordat Van der Voort is uitgegaan van door of namens de Wederpartij verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens.
3. Indien Van der Voort aansprakelijk mocht zijn voor enigerlei schade, dan is deze aansprakelijk¬heid beperkt tot maximaal tweemaal de factuurwaarde van de order, althans tot dat gedeelte van de order waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft.
4. De aansprakelijkheid van Van der Voort is in ieder geval steeds beperkt tot het bedrag der uitkering van haar verzekeraar in voorkomend geval.
5. Van der Voort is uitsluitend aansprakelijk voor directe schade. Onder directe schade wordt uitsluitend verstaan: de redelijke kosten ter vaststelling van de oorzaak en de omvang van de schade, voor zover de vaststelling betrekking heeft op schade in de zin van deze algemene voorwaarden, de eventuele redelijke kosten welke zijn gemaakt om de gebrekkige prestatie van Van der Voort aan de overeenkomst te laten beantwoorden, voor zoveel deze aan Van der Voort toegerekend kunnen worden en redelijke kosten, gemaakt ter voorkoming of beperking van schade, voor zover de Wederpartij aantoont dat deze kosten hebben geleid tot beperking van directe schade als bedoeld in deze algemene voorwaarden.
6. Van der Voort is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade, daaronder mede begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen en schade door bedrijfsstagnatie.
7. Van der Voort is evenmin aansprakelijk voor hinder, schade of kosten die mochten ontstaan aan de eigendommen van de Wederpartij of van derden, indien deze schade of kosten een gevolg zijn van:
a) het uitvallen van de elektrische stroom;
b) het ontvreemden of beschadigen van materieel en installaties van Van der Voort, ook wanneer dit ‘s nachts en/of tijdens vrije dagen en uren geschiedt;
c) ondeugdelijkheid van materiaal en/of onderdelen die door de Wederpartij ter beschikking zijn gesteld;
d) ondeugdelijke uitvoering van werkzaamheden door derden die door de Wederpartij tewerk zijn gesteld.

Artikel 4: Uitvoering en overmacht
1. Indien omstandigheden, die Van der Voort tevoren niet bekend waren noch redelijkerwijs bekend behoefden te zijn, wijziging van de uitvoering van de werkzaamheden noodzakelijk maken, zijn de eventueel daarmee gemoeide kosten, vermeerderd met een redelijke opslag, voor rekening van de Wederpartij.
2. Van der Voort is niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting jegens de Wederpartij indien zij daartoe gehinderd wordt als gevolg van een omstandigheid die niet is te wijten aan haar schuld en noch krachtens de wet, een rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor haar rekening komt.
3. Onder overmacht wordt in deze algemene voorwaarden verstaan, naast hetgeen daaromtrent in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, alle van buiten komende oorzaken, voorzien of niet-voorzien, waarop Van der Voort geen invloed kan uitoefenen, doch waardoor Van der Voort niet in staat is haar verplichtingen na te komen, werkstakingen in het bedrijf van Van der Voort of van derden daaronder begrepen. Van der Voort heeft ook het recht zich op overmacht te beroepen indien de omstandigheid die (verdere) nakoming van de overeenkomst verhindert, intreedt nadat Van der Voort haar verbintenis had moeten nakomen.
4. Van der Voort kan gedurende de periode dat de overmacht voortduurt, haar verplichtingen uit de overeenkomst opschorten. Indien deze periode langer duurt dan twee maanden, dan is ieder der partijen gerechtigd de overeenkomst te ontbinden, zonder verplichting tot vergoeding van schade aan de andere partij.
5. Indien Van der Voort ten tijde van het intreden van overmacht haar verplichtingen uit de overeenkomst inmiddels gedeeltelijk is nagekomen of deze zal kunnen nakomen, en aan het nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte zelfstandige waarde toekomt, is Van der Voort gerechtigd om het reeds nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte separaat aan de Wederpartij te factureren. De Wederpartij is gehouden deze factuur te voldoen als ware er sprake van een afzonderlijke overeenkomst.

Artikel 5: Vrijwaring
1. De Wederpartij vrijwaart Van der Voort voor eventuele aanspraken van derden, die in verband met de uitvoering van de overeenkomst schade lijden en waarvan de oorzaak aan andere dan aan Van der Voort toerekenbaar is.
2. Indien Van der Voort uit dien hoofde door derden mocht worden aangesproken, is de Wederpartij gehouden Van der Voort zowel in als buiten rechte bij te staan en onverwijld al hetgeen te doen dat van hem in dat geval verwacht mag worden. Mocht de Wederpartij in gebreke blijven in het nemen van adequate maatregelen, dan is Van der Voort, zonder ingebrekestelling, gerechtigd zelf daartoe over te gaan. Alle kosten en schade die daardoor aan de zijde van Van der Voort en/of derden ontstaan, komen integraal voor rekening en risico van de Wederpartij.

Artikel 6: Betaling en eindafrekening
1. Betaling dient steeds te geschieden binnen 30 dagen na factuur¬datum op een door Van der Voort aan te geven wijze in de valuta waarin is gefactureerd, tenzij schriftelijk anders door Van der Voort is aangegeven.
2. Indien de Wederpartij in gebreke blijft in de tijdige betaling van een factuur, verkeert de Weder¬partij met ingang van de vervaldag van die factuur van rechtswege in verzuim. De Wederpartij is alsdan een rente aan Van der Voort verschuldigd van 1,5% per maand, tenzij de wettelijke (handels)rente hoger is, in welk geval de wettelijke (handels)rente verschuldigd is. De rente over het opeisbare bedrag zal worden berekend vanaf het moment dat de Wederpartij in verzuim verkeert tot het moment van voldoening van het volledig door de Wederpartij verschuldigde bedrag aan Van der Voort. In geval van verschuldigdheid van de contractuele rente van 1,5% per maand, wordt het bedrag waarover de rente wordt berekend, telkens na afloop van een maand vermeerderd met de over die maand verschuldigde rente.
3. Van der Voort heeft het recht de door de Wederpartij gedane betalingen te laten strekken in de eerste plaats in mindering van de kosten, vervolgens in mindering van de opengevallen rente en ten slotte in mindering van de hoofdsom en de lopende rente. Van der Voort kan, zonder daardoor in verzuim te komen, een aanbod tot betaling weigeren, indien de Wederpartij een andere volgorde voor de toerekening van de betaling aanwijst. Van der Voort kan volledige aflossing van de hoofd¬som weigeren, indien daarbij niet eveneens de openge¬vallen en lopende rente en incasso¬kosten worden voldaan.
5. De Wederpartij is nimmer gerechtigd tot verrekening van het door hem aan Van der Voort ver¬schuldigde.
6. Indien de Wederpartij in gebreke of in verzuim is in de (tijdige) nakoming van zijn verplichtingen, komen alle redelijke kosten ter verkrijging van voldoening buiten rechte voor rekening van de Wederpartij. De buitengerechtelijke kosten worden berekend op basis van hetgeen in de Neder¬landse incassopraktijk gebrui¬kelijk is. Van der Voort is echter bevoegd en gerechtigd om de daad¬werkelijk gemaakte buitengerechtelijke kosten op de Wederpartij te verhalen dan wel om deze kosten te fixeren op 10% van de verschuldigde hoofdsom. De eventueel gemaakte gerech¬telijke en executiekosten komen eveneens volledig voor rekening van de Wederpartij. De Wederpartij is over de verschuldigde incassokosten eveneens de wettelijke (handels)¬rente verschuldigd.

Artikel 7: Klachten over facturen
1. Klachten over een factuur dienen uiterlijk binnen acht dagen na ontvangst van die factuur, schrif¬telijk en met een behoorlijke omschrijving van de klacht, aan Van der Voort kenbaar gemaakt te worden, bij gebreke waarvan de Wederpartij wordt geacht met de inhoud van de betreffende factuur akkoord te zijn, althans de juistheid daarvan niet te betwisten.
2. Klachten tegen (de hoogte van) een factuur schorten de betalingsverplichting niet op. Aan de Wederpartij komt ook om enige andere reden nimmer het recht toe om de betaling van een factuur op te schorten.

Artikel 8: Intellectuele eigendom
Van der Voort behoudt zich de rechten en bevoegdheden voor die haar toekomen op grond van de Auteurswet en andere intellectuele wet- en regelgeving. Van der Voort heeft het recht de door de uitvoering van een over¬eenkomst aan haar zijde toegenomen/toegekomen kennis ook voor andere doeleinden te gebruiken, voor zover hierbij geen strikt vertrouwelijke informatie van de Wederpartij ter kennis van derden wordt gebracht.

Artikel 9: Toepasselijk recht en geschillen
1. Op deze overeenkomst is uitsluitend Nederlands Recht van toepassing.
2. Tenzij dwingendrechtelijk een andere rechter bevoegd is, is de rechter te Utrecht bevoegd om kennis te nemen van alle geschillen die voortvloeien uit of verband houden met de tussen partijen gesloten overeenkomst.

VERHUUR:

Artikel 10: Duur van de huur
1. De huurovereenkomst wordt aangegaan voor de periode en het tarief zoals in de huurovereen¬komst en de prijslijsten van Verhuurder is vermeld of zoals anderszins tussen partijen is overeengekomen. De maximale huurperiode bedraagt zes kalendermaanden, tenzij partijen anders zijn overeengekomen.
2. Indien het gehuurde voertuig niet binnen de overeengekomen huurperiode bij Verhuurder is ingeleverd, is Verhuurder gerechtigd het voertuig onmiddellijk terug te nemen. De voor Huurder geldende verplichtingen blijven van kracht tot het moment dat het voertuig weer in het bezit van Verhuurder is, met dien verstande dat Huurder tot aan dat moment een bedrag van € 100,– per dag of dagdeel (exclusief BTW) verschuldigd wordt bovenop de huurprijs, onverminderd de gehoudenheid van Huurder tot vergoeding van de door Verhuurder geleden en/of te lijden schade.
3. Verhuurder is gerechtigd de huurovereenkomst zonder ingebrekestelling of rechterlijke tussenkomst, terstond te beëindigen en zich weer in het bezit van het voertuig te stellen, onverminderd haar recht op vergoeding van kosten, schade en rente, indien blijkt dat Huurder zijn verplichtingen niet tijdig en/of volledig nakomt of zal nakomen, indien Huurder overlijdt, onder curatele wordt gesteld, hij surseance van betaling aanvraagt, hij in staat van faillissement wordt verklaard of de wettelijke schuldsaneringsregeling op hem van toepassing wordt, indien er beslag op het voertuig wordt gelegd of indien er sprake is van dwaling. Verhuurder is niet aansprakelijk voor schade die het gevolg is van een dergelijke beëindiging van de huurovereenkomst.

Artikel 11: Overdracht en gebruik van het voertuig
1. Huurder dient op zorgvuldige wijze met het voertuig, de sleutel en toebehoren/onderdelen om te gaan en ervoor te zorgen dat het voertuig overeenkomstig de bestemming wordt gebruikt.
2. Het voertuig dient schoon te worden geretourneerd aan Verhuurder. Bij niet-nakoming is Verhuurder gerechtigd de schoonmaakkosten bij Huurder in rekening te brengen, waarbij een minimum geldt van € 35,– exclusief BTW.
3. Alleen Huurder zelf mag het voertuig besturen, mits hij beschikt over de daartoe vereiste bevoegd- en bekwaamheid. Het is Huurder zonder schriftelijke toestemming daartoe van Verhuurder, niet toegestaan het voertuig, de sleutel of toebehoren/onderdelen aan derden ter beschikking te stellen. Voorts is het Huurder niet toegestaan het voertuig weder te verhuren of anderszins aan een ander in gebruik te geven.
4. Indien Verhuurder inlichtingen dient te verstrekken aan autoriteiten over de identiteit van de persoon die op enig moment het voertuig heeft bestuurd of gebruikt, dan dient Huurder deze identiteit te allen tijde aan Verhuurder mee te delen.
5. Het is Huurder niet toegestaan het voertuig te gebruiken bij of in wedstrijden, snelheids-, vaardigheids- of betrouwbaarheidsproeven. Evenmin is het Huurder toegestaan het voertuig buiten de landsgrenzen van Nederland te brengen, tenzij anders overeengekomen.
6. Huurder dient alle vloeistoffen en de bandenspanning op het vereiste niveau te (doen) houden en dient gevolg te geven aan een oproep van Verhuurder om het voertuig voor onderhoud aan te bieden.
7. Huurder dient voor het voertuig geschikte brandstof te tanken. In geval van schade of defecten in/aan het voertuig, is het Huurder niet toegestaan het voertuig te gebruiken indien dit kan leiden tot verergering van de schade of van de defecten, of tot vermindering van de verkeersveiligheid.
8. Huurder dient het voertuig in oorspronkelijke staat bij Verhuurder terug te bezorgen en is verplicht tot het ongedaan maken van door/namens hem aangebrachte veranderingen of toevoegingen, zonder dat Huurder enig recht op vergoeding daarvoor kan doen gelden.
9. Huurder dient voldoende bekwaam te zijn en over voldoende vakkennis te beschikken voor het besturen en het bedienen van een (auto)hoogwerker. Hij dient de (auto)hoogwerker zorgvuldig en met inachtneming van alle veiligheidseisen te gebruiken en dient alle van overheidswege opgelegde veiligheids¬normen te allen tijde na te leven. Indien Huurder de (auto)hoogwerker door derden laat bedienen, staat hij in voor het gebruik van de (auto)hoogwerker conform het hiervoor bepaalde, alsmede voor de vereiste bekwaamheid en vakkennis van deze derde. Gebruik van de (auto)hoogwerker door een derde geschiedt volledig op rekening en voor risico van Huurder.

Artikel 12: Schade in/aan het voertuig
1. In geval van schade aan of vermissing van het voertuig of toebehoren/onderdelen daarvan, dan wel bij gebeurtenissen die tot schade kunnen leiden, is Huurder verplicht:
– Verhuurder hiervan onmiddellijk in kennis te stellen en diens instructies op te volgen;
– de politie ter plaatse te waarschuwen;
– gevraagd en ongevraagd alle inlichtingen en bescheiden die op de gebeurtenis betrekking hebben aan Verhuurder of diens verzekeraar te verstrekken;
– binnen 48 uur een volledig ingevuld en ondertekend schadeaangifteformulier met een kopie rijbewijs van de bestuurder aan Verhuurder te overleggen;
– zich van erkenning van schuld in enigerlei vorm te onthouden;
– het voertuig niet achter te laten zonder het behoorlijk tegen risico van beschadiging of vermissing beschermd te hebben;
– Verhuurder alle gevraagde medewerking te verlenen ter verkrijging van schadever¬goeding van derden dan wel ten behoeve van verweer tegen aanspraken van derden;
– alle bij het voertuig behorende sleutels, kentekenbewijzen en overige zaken zo spoedig mogelijk bij Verhuurder in te leveren.
2. Huurder dient Verhuurder zo spoedig mogelijk te informeren over verstoring van de werking van de kilometerteller, de tachograaf, de snelheidsbegrenzer of de bedrijfsurenteller, van het defect raken of het ontstaan van een storing van/in het voertuig, van beslaglegging op het voertuig en voorts van alle andere gebeurtenissen en omstandigheden waarover Verhuurder redelijkerwijs geïnformeerd dient te worden.
3. Huurder is verplicht alle verplichtingen en verboden uit deze algemene voorwaarden, op te leggen aan bestuurders, passagiers en andere gebruikers van het voertuig en toe te zien op nakoming daarvan.

Artikel 13: Aansprakelijkheid Huurder voor schade
1. Tenzij in de schaderegistratie bij aanvang van de huur anders is aangegeven, wordt Huurder geacht het voertuig zonder zichtbare gebreken of beschadigingen te hebben ont¬vangen.
2. Huurder is aansprakelijk voor alle schade van Verhuurder die is ontstaan tijdens de huurperiode of die anderszins verband houdt met de huur van het voertuig, met inachtneming van het navolgende.
3. Voor alle schadegevallen geldt een eigen risico van € 1.500,– per schadegeval. Dit betekent dat er per soort schade een apart eigen risico van € 1.500,– geldt. Veroorzaakt Huurder (bijvoorbeeld bij een aanrijding) zowel schade aan het gehuurde voertuig als aan het voertuig van een derde, dan is Huurder per schade het eigen risico verschuldigd, in dit geval derhalve tweemaal € 1.500,–. Indien tegenpartij, auto en hoogwerker schade hebben opgelopen, bent u driemaal het eigen risico verschuldigd, auto en hoogwerker zijn apart verzekerd. De aansprake¬lijk¬heid van Huurder voor schade is per schadegeval beperkt tot het bedrag van het eigen risico, tenzij:
– de schade is ontstaan tijdens of als gevolg van handelen of nalaten in strijd met artikel 11 en/of 12 of anderszins daarmee verband houdt;
– de schade is ontstaan als gevolg van gebruik van het voertuig op kennelijk ongeschikt terrein (bijvoorbeeld bij geen voldoende doorrijhoogte, zachte ondergrond, ongeschikt straatwerk) dan wel terrein waarvan aan Huurder of bestuurder te kennen is gegeven dat het betreden op eigen risico geschiedt;
– het voertuig door Huurder, al dan niet met toestemming van Verhuurder, aan een derde is wederverhuurd;
– de schade is ontstaan doordat Huurder de instructies van Verhuurder niet tijdig, juist en/of volledig heeft opgevolgd;
– de schade is ontstaan door of na diefstal, verduistering of een andere wijze van weg¬neming van het voertuig en Huurder niet binnen 48 uur na de gebeurtenis, alle bij het voertuig behorende sleutels, kentekenbewijzen en overige zaken bij Verhuurder heeft ingeleverd.
4. Of aan Verhuurder krachtens enige verzekeringsovereenkomst al dan niet een uitkering wordt verstrekt, laat de aansprakelijkheid van Huurder onverlet.
5. De schade van Verhuurder als gevolg van de onmogelijkheid het voertuig tijdens herstel of vervanging te verhuren, wordt op voorhand bepaald op het aantal dagen gemoeid met herstel of vervanging van het voertuig, vermenigvuldigd met de huurprijs per dag.
6. Huurder is op gelijke wijze aansprakelijk voor gedragingen en nalaten van derden die het voertuig gebruiken of die zich daarin bevinden.

Artikel 14: Gebreken en aansprakelijkheid
1. Een tekortkoming aan het voertuig die geen verband houdt met onzorgvuldig onderhoud, kan nimmer als gebrek gelden. Verhuurder is slechts gehouden het gebrek te verhelpen indien zij kennis had van het gebrek ten tijde van het aangaan van de overeenkomst met Huurder, herstel redelijkerwijs mogelijk is en dit geen uitgaven vereist die redelijkerwijze niet van Verhuurder zijn te vergen.
2. In geval van gebreken heeft Huurder slechts recht op vermindering van de huurprijs indien Verhuurder de gebreken bij het aangaan van de huurovereenkomst kende of behoorde te kennen. Verhuurder is slechts aansprakelijk voor schade als gevolg van gebreken, indien zij de gebreken bij het aangaan van de huurovereenkomst kende of behoorde te kennen.

Artikel 15: Beslag en van overheidswege opgelegde sancties
1. In geval van administratief-, civiel- of strafrechtelijk beslag op het voertuig blijft Huurder gehouden tot nakoming van al zijn verplichtingen, waaronder die tot betaling van de huurprijs, tot het moment waarop het voertuig vrij van beslag in het bezit van Verhuurder is. Huurder is gehouden Verhuurder schadeloos te stellen voor alle uit het beslag voortvloeiende en in verband daarmee gemaakte kosten.
2. Alle sancties en gevolgen van maatregelen die in verband met het ter beschikking hebben dan wel gebruiken van het voertuig van overheidswege worden opgelegd, zijn geheel voor rekening van Huurder.
3. Indien deze sancties en maatregelen aan Verhuurder worden opgelegd, is Huurder gehouden Verhuurder op diens eerste verzoek schadeloos te stellen, waarbij Huurder aanvullend de kosten van incasso in en buiten rechte verschuldigd wordt, met een minimum van € 25,– exclusief BTW.

Artikel 16: Derdenbeding
1. Huurder verklaart ermee bekend te zijn en voor zover nodig er mee in te stemmen dat de eigendom van het gehuurde object bij een derde kan (komen te) berusten of dat het object kan zijn (of worden) verpand aan een derde, tot zekerheid van de betaling van al hetgeen deze derde van Verhuurder te vorderen heeft of mocht hebben.
2. Niettegenstaande het bestaan van de onderhavige huurovereenkomst zal Huurder het object op eerste verzoek aan de derde afgeven, zonder dat Huurder zich daarbij op enig retentierecht kan beroepen, indien en zodra de derde afgifte van het object zal vorderen op grond van niet-nakoming van de verplichtingen van Verhuurder jegens de derde. Als gevolg van deze opeising wordt de onderhavige huurovereenkomst van rechtswege met onmiddellijke ingang ontbonden. Afgifte als voornoemd dient te geschieden ten kantore van de derde of op een door die derde aangewezen locatie.
3. Indien de situatie van bovenstaand lid 2 zich voordoet en de derde het gebruik van het object door Huurder zou willen continueren, is Huurder verplicht om op eerste verzoek van de derde een huurovereenkomst met de derde te sluiten voor de restant looptijd van de onderhavige huurovereenkomst en onder gelijkluidende condities.
4. Partijen sluiten de toepasselijkheid van de artikelen 7:226 en 7:227 Burgerlijk Wetboek geheel uit.
5. Het hiervoor in lid 1 tot en met 4 opgenomen derdenbeding kan noch door Huurder, noch door Verhuurder worden herroepen.

OVEREENKOMST VAN OPDRACHT:

Artikel 17: Aanvang, uitvoeringsduur en uitstel van opdracht
1. Indien partijen zijn overeengekomen dat Opdrachtgever vóór aanvang van de werkzaamheden een deel van de overeengekomen vergoeding aan Van der Voort dient te betalen, zal Van der Voort niet eerder dan na ontvangst van dat volledige bedrag van de Weder¬partij, met de overeenge¬komen werk-zaamheden aanvangen.
2. Indien uitdrukkelijk een termijn is overeengekomen waarbinnen de werkzaamheden dienen te worden uitgevoerd, dan is dit nimmer een fatale termijn. Bij overschrijding van een termijn dient Opdrachtgever Van der Voort schriftelijk in gebreke te stellen. Aan Van der Voort dient daarbij een redelijke termijn te worden geboden om alsnog uitvoering te geven aan de overeenkomst.
3. Indien een overeengekomen termijn voor uitvoering is uitgedrukt in werkbare werkdagen, wordt onder werkdag verstaan een kalender¬dag, tenzij deze valt op een algemeen of ter plaatse van het werk erkende, of door de overheid dan wel bij of krachtens collectieve arbeidsovereenkomst voorgeschreven rust- of feestdag, vakantiedag of andere niet individuele vrije dag. Werkdagen, respectievelijk halve werkdagen, worden als onwerkbaar beschouwd, wanneer daarop door niet voor rekening van Van der Voort komende omstandigheden gedurende ten minste vijf uren, respectievelijk ten minste twee uren, door het grootste deel van de arbeiders of machines niet kan worden gewerkt.
4. Van der Voort heeft recht op verlenging van de termijn waarbinnen de opdracht dient te worden uitgevoerd indien door overmacht, door voor rekening van Opdrachtgever komende omstan¬dig¬heden, of door wijziging in de overeenkomst dan wel in de voorwaarden van uitvoering, niet van Van der Voort kan worden gevergd dat de werkzaamheden binnen de overeengekomen termijn worden uitge¬voerd.
5. Indien de aanvang of de voortgang van de werkzaamheden wordt vertraagd door factoren, waar¬voor Opdrachtgever verantwoordelijk is, dienen de daaruit voor Van der Voort voortvloei¬ende schade en kosten door Opdrachtgever te worden vergoed.
6. Van der Voort heeft het recht werkzaamheden te laten verrichten door derden.
7. Indien tijdens de uitvoering van de overeenkomst blijkt dat het voor een behoorlijke uitvoering daarvan noodzakelijk is om deze te wijzigen of aan te vullen, dan zullen partijen tijdig en in onderling overleg tot aanpassing van de overeenkomst overgaan. Opdrachtgever aanvaardt de mogelijkheid van wijziging van de overeenkomst, daaronder begrepen de wijziging in prijs en termijn van uitvoering.
8. Indien de overeenkomst wordt gewijzigd, daaronder begrepen een aanvulling, is Van der Voort gerechtigd om daaraan eerst uitvoering te geven nadat daarvoor akkoord is gegeven door de binnen Van der Voort bevoegde persoon en de Wederpartij akkoord is gegaan met de voor de uitvoering opgegeven prijs en andere voorwaarden, daaronder begrepen het alsdan te bepalen tijdstip waarop daaraan uitvoering gegeven zal worden. Het niet of niet onmiddellijk uitvoeren van de gewijzigde overeenkomst levert geen wanprestatie zijdens Van der Voort op en is voor de Wederpartij evenmin grond om de overeenkomst op te zeggen.
9. Zonder daarmee in gebreke te komen, kan Van der Voort een verzoek tot wijziging van de overeenkomst weigeren, indien dit in kwalitatief en/of kwantitatief opzicht gevolg zou kunnen hebben voor bijvoorbeeld de in dat kader te verrichten werkzaamheden.

Artikel 18: Verplichtingen en aansprakelijkheid van Opdrachtgever
1. Opdrachtgever zorgt ervoor dat Van der Voort tijdig kan beschikken over de benodigde gegevens en goedkeuringen (zoals vergunningen, ontheffingen en beschik¬kingen), zo nodig in overleg met Van der Voort.
2. Opdrachtgever dient ervoor te zorgen dat door anderen uit te voeren werkzaamheden en/of leveringen, die niet tot de opdracht van Van der Voort behoren, zodanig en zo tijdig worden verricht, dat de uitvoering van de aan Van der Voort verstrekte opdracht daardoor geen vertraging ondervindt.
3. Opdrachtgever draagt de verantwoordelijkheid voor de door of namens hem voorgeschreven constructies en werkwijzen, daaronder begrepen de invloed, die daarop door de bodemgesteldheid wordt uitgeoefend, alsmede voor de door of namens hem gegeven orders en aanwijzingen.
4. Indien bouwstoffen of hulpmiddelen, die Opdrachtgever ter beschikking heeft gesteld, dan wel door hem zijn voorgeschreven, gebreken mochten hebben, is Opdrachtgever, maar in geen geval Van der Voort, aansprakelijk voor de daardoor veroorzaakte schade.
5. De gevolgen van de naleving van wettelijke voorschriften of beschikkingen van overheidswege die na de dag van de offerte in werking treden, komen voor rekening van Opdrachtgever, tenzij redelijkerwijs moet worden aangenomen dat Van der Voort die gevolgen reeds op de dag van de offerte had kunnen voorzien.
6. Opdrachtgever is aansprakelijk voor schade die is ontstaan als gevolg van door hem of in zijn opdracht door derden uitgevoerde werkzaamheden of verrichte leveringen.

V e r s i e | 0 1 – 2 0 1 9 V e r v a n g t | 0 1 – 2 0 1 8